6 بزرگترین مسائل درباره چادر مسافرتی

حامیان حکومت جدید مدعی شدهاند که ایرانیانی که با خمینی مخالفت میکردند «ستون پنجم»هایی بودند که توسط کشورهای خ

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

حامیان حکومت جدید مدعی شدهاند که ایرانیانی که با خمینی مخالفت میکردند «ستون پنجم»هایی بودند که توسط کشورهای خارجی برای سرنگونی حکومت ایران رهبری میشدند. این زاغهنشینان، مهاجران روستایی فقیری بودند که با مشقت فراوان، از راه عملگی، بنایی، تکدیگری و دستفروشی امرار معاش میکردند. مدتی بعد این سرحدات تغییر شکل یافتند و میتوان گفت که رستمدار ناحیهای را که از آمل تا گیلان ادامه مییافت شامل میشد. وی پس از کودتا، برخلاف دیگر روحانیون، به عنوان روحانی سرشناس پشتیبان جبههٔ ملی در تهران شناخته میشد. او رابط روحانیون و جبههٔ ملی بود و به دلیل همبند بودن با انقلابیون غیرمذهبی در زندان قادر به درک آنان بود. از دید روحانیون سنتی، ولایت فقیه، تنها بر نهادها و مدارس مذهبی و همچنین افراد «محجور» یا ناتوان محسوب میشد، ولی خمینی این اصطلاح را به تمام جامعه بسط داد. در نقطهٔ مقابل، هرگاه شاه با سؤال رسانههای غربی در مورد زندانیان سیاسی و شکنجه در ایران مواجه میشد، با عنوان اینکه در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و زندانیان، تنها جنایتکاران هستند، از کنار این سؤالات میگذشت. محمود طالقانی به خاطر مخالفت با حکومت رضاشاه سابقهٔ زندانی شدن داشت. به همین خاطر است که برای این محیط موردی مناسب است.  This post was gener᠎ated by G SA  C ontent G​enerator DEMO .

مهدی بازرگان در جلسهٔ محاکمهٔ سران نهضت آزادی خطاب به دادگاه گفت: «ما، آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی به مبارزهٔ سیاسی برخاستهایم. و خمینی به جمع کنندگان وجوهات از مردم ده درصد پورسانت میداده است و بنی صدر از این راه ۴۰۰ هزار فرانک درامد کسب میکند که صرف ترجمه و انتشار کتاب مغضوبین زمین میکند. ناصرالدینشاه همچنین تلاش کرد با ایالات متحده آمریکا پیمان دوستی بندد و از این راه وسیله تازهای برای اعمال فشار برانگلیس در خلال مذاکرات فیمابین بیابد. چون محلهای این مردم سخت و به علاوه این ولایت فقیر است هیچ مرد جنگی قبل از اسکندر به اینجا نیامده بود. با چهار برابر شدن قیمت نفت در سالهای ۱۹۷۵-۱۹۷۶ درآمد نفتی ایران به رقم ۲۰ میلیارد دلار رسید. شریعتی بین هزاران جوان شهرستانی که هرساله از دانشگاههای جدید، دبیرستانها، مدارس فنیحرفهای و تربیت معلم فارغالتحصیل میشدند و همچون خود او، از طبقهٔ متوسط سنتی جامعه (خانوادههای بازاری، روحانی و خردهمالک) برخاسته و در محیطی مذهبی رشد یافته بودند، پیروانی پرشمار پیدا کرد و پس از بازتر شدن فضای سیاسی در سال ۱۳۵۶ و خارج شدن آثارش از قید سانسور، صدها هزار جلد از کتابهای او به فروش رفت. اما بهروایت منتقدان سیاست اقتصادی آن دوره اقتصاد ایران در فاصله دهسالهٔ ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ طی برنامههای عمرانی سوم و چهارم، با نرخ رشد ۱۱٫۵ درصد میانگین سالانه و نرخ تورم تکرقمی ۲٫۶ درصد میانگین سالانه، دارای یکی از بیشترین رشدها در میان کشورهای جهان بود و حجم اقتصاد ایران ظرف ده سال چهار برابر شد. Th᠎is art icle was w ritten ​with t he he lp of GSA Con᠎tent ​Ge ne​rator DE᠎MO.

برنامهٔ عمرانی چهارم بین سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ با بودجهٔ ۶٬۷ میلیارد دلار اجرا شد و رشد اقتصادی به سالانه ۱۵٪ رسید که با رشد اقتصادی سنگاپور و کرهٔ جنوبی برابری میکرد. این امر موجب تمایل به افزایش پروژههای عمرانی در دولت هویدا در دههٔ پنجاه شمسی گردید، در حالی که سازمان برنامه مخالف این رویکرد بود. سرانجام سپهسالار به دستور شاه استعفاء داد و به حکومت گیلان فرستاده شد. مازندران برخلاف گیلان (دیلم و طالش و ببر) در دوره اول فتوحات اعراب (۶۴۹-۶۳۷ میلادی) تحت تصرف مسلمانان قرار نگرفت و حتی در زمان بنی امیه تسخیر نشد و در زمان بنی عباس (۷۶۵ میلادی) مناطق جلگهای آن از استراباد تا چالوس به مدت نوزده سال ضمیمه گشت ولی نواحی کوهستانی همچون کجور، سوادکوه، هزارجریب، چهار دانگه، دو دانگه و بندپی مستقل باقی ماندند. برنامهٔ اصلاحات ارضی، کشت تجاری را رونق بخشید و بر شمار دهقانان صاحبزمین، بسیار افزود، اما مقدار زمین اعطاشده به بیشتر آنان، برای راهاندازی کار مستقل کشاورزی، کافی نبود.

این امر، لشکری از کشاورزان مستقل و مزدبگیران فاقد زمین به وجود آورد که بهآسانی میتوانستند کانونهای سیاسی نامنسجمی را تشکیل دهند. ۴۲ درصد خانوارهای تهرانی، فاقد مسکن مناسب بودند و در حالیکه برخی ثروتمندان در قصرهای شمال شهر به سر میبردند، تهیدستان در حلبیآبادها و زاغههای اطراف شهر زندگی میکردند. افراد فقیر و بیخانمان در حاشیه شهرها در کنار حلبیآبادها اقدام به نصب چادر برای زندگی در آن میکنند. واقعیت این است که در گوشه و کنار ایران همه ساله بسیاری از آیینها برپا داشته میشود که حضور در آنها در یافتن راز و رمز آنها آرزوی بسیاری از علاقهمندان به سیر و سیاحت است، شناسایی این آداب و رسوم این فرصت را فراهم میآورد که برای برگزاری تورهای اکوتوریسمی به مضاعفسازی جاذبهها پرداخته و شمار متقاضیان آن را افزایش دهند. همچنین از ناتوانیهای کارکردی ابتدایی رنج میبرد - یک برنامهٔ اقتصادیِ بیش از حد جاهطلبانه که تنگناها و کمبودهای اقتصادی و تورم را به همراه میآورد. این سازمانها به چند عملیات مسلحانه مانند بمبگذاری و ترور افسران ارتش و پلیس دست زدند. روحالله خمینی روحانی مخالف سازشناپذیر و طرفدار ایجاد حکومت اسلامی که با افزایش محبوبیتش در سالهای ۵۷-۱۳۵۶، رهبری انقلاب را به دست گرفت.

آخرین مطالب