خرید کتاب زبان اصلی lord of the rings tagged posts

فروشگاه کتاب زبان اصلی

علاوه بر محتوای ضعیف برخی از این آثار فروشگاه کتاب زبان اصلی- که در سوال قبلی به آن اشاره کردم – طراحی جلد و صفحه آرایی بسیار دست و پاگیر و غیرحرفه ای آنها مسئله دیگری است که به نظر می رسد نیاز به تعمیرات اساسی دارد. به نظر شما به عنوان یک نویسنده و فعال فرهنگی تا چه اندازه می تواند منجر به کاهش بازار کتاب و عدم تمایل عموم مردم به ورود به آن شود؟

نگاه کن طرح و طرح جلد کتاب ویترین کتاب است. به مخاطب فروشگاه کتاب زبان اصلی در شناختن مطالب کمک می کند. طرح جلد مانند جلد یک شخص است که طبقه اجتماعی افراد را نشان می دهد...

Read More