“ما راه را فراتر از به طور منظم به منظور’ — کنگره بازدید و نتواند

در حالی که Rep. کابل ضرب دیده میز خود بارها و بارها و تشکر. تد جای تقلید جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن آب آشامیدنی حداقل Dr. Anthony Fauci می تواند لطفا هر دو طرف با شلاق از اتباع ماسک صورت در وسط یک coronavirus شنوایی.

قانونگذاران ادامه داد: برای مبارزه با میکروفون تهمت bungled تشکر. Elise Stefanik نام خانوادگی و مجلس سنا کارمند مطرح شده مرده.

[ نیز تماشا کنید: Norton ادامه فشار برای تغییر نام DC تیم فوتبال ]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>