چرا هیچ کس درباره نشا صحبت نمی کند و امروز چه کاری باید انجام دهید

لشت نشا در هنگام انقلاب مشروطیت یکی از کانونهای آزادی خواهی بود و جنبش دهقانی لشت نشا حساس فرقهی مجاهدین رشت،

توسط MRAMINS در 17 آبان 1401
لشت نشا در هنگام انقلاب مشروطیت یکی از کانونهای آزادی خواهی بود و جنبش دهقانی لشت نشا حساس فرقهی مجاهدین رشت، که آن را انجمن اجتماعیون عامیون هم میگفتند، همینطور با انجمن ابوالفضل و اهمیت دو بدن از رهبران این انجمن به نامهای رحیم شیشه بر و سید جلال دارای اسمو رسم به شهر آشوب ارتباط نزدیک داشت. یکی از علل محبوبیت این شهر برای مسافران و توریست نزدیک بودنش به رشت، مرکز استان گیلان، است. در این نوشته کلیدی نیز قصد داریم تا حساس شهر لشت نشا از توابع رشت آشنا شویم. پیچاه، روستایی میباشد از توابع بخش لشت نشا شهرستان رشت در استان گیلان ایران. نشاکاری به فعالیت انتقال و کاشت گیاه برنا در محل اساسی گویند. نشا گیاه کوچکی میباشد که قسمت هایی از زمان پرورش خویش را در محیطی مطلوب و در دست گرفتن شده گذرانده و پس از مساعد شدن هوای خارج به زمین اهمیت انتقال داده می شود. کشت نشاها در مزرعه نیز کاری زیاد سخت و به جهت نگهداری دوره مطلوب پرورش و عدم تاخیر زمان کشت، تهیدست نیروی کارگری به تعداد مضاعف می باشد. دارای دقت به طی عصر حیاتی رویش ابتدایی در گلخانه که تقریبا دو ماه به طول می انجامد این مدت از دفعات ابیاری و نیز هزینه کارگری و همچنین طول مدت داشت و هزینه های ان می دیدن کاغذ اصلی کاهد. نشا عمل PLANT تولید شرکت فدله ایتالیا، مناسب برای کاشت نشا ها ی ریشه برهنه وسنتی ،قابلیت انجام به طور همزمان خواباندن نوار آب پاشی و کاشت بر بر روی دو سطر اهمیت راندمان 5000 نشاء در ساعت ، قابلیت تنظیم فاصله دربین ردیف ها از 50 الی 125 سانتی متر نماینده قانونی فروش و خدمات پس از فروش: کمپانی گسترش و تجارت رایبد تصویب شده در مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور. آنگاه از قرر دادن بذور در سینی، روی آن ها را گونی کشیده و آبیاری سنگین انجام دهید. این گل به آب پاشی متوسط نیاز دارد یعنی نباید تراز بستر خاک خشک شود و یا این که از طرفی نباید در آبیاری آن سایت زیاده بر روی کرد. در روش نشاکاری سنتی به طور معمول بستر نشاخانه ضد عفونی نشده ویا بر اثر نقص های ژیش امده در این کار اشکال قارچ ها و حشرات توسط این نشاها در مزرعه ژخش می شود اما در همین نحوه به خاطر استفاده از بستر های استریل کوکوپیت و پیت ماس و پرلیت همین مساله به طور کامل منتفی میباشد.