ورق های فولادی و کاربرد انها/دانشنامه اهن و فولاد/اهن دیجی سایتی مطمئن

یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر ضابطه دارایی برمیگردد. ما بانک به بانک جلسه می

توسط MRAMINS در 3 بهمن 1400
یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر ضابطه دارایی برمیگردد. ما بانک به بانک جلسه می گذاریم تا خزانه ها بامسئولیت شوند که اموال اضافی خودشان را بفروشند و نقدینگی آن را وارد چرخه تسهیلات بکند، به خاطر این میباشد که این مورد قضیه وظیفه ذاتی هر خزانه است. وی گفت: در سال آینده پیش بینی شده که تکالیف کاهش پیدا کند و به گونهای باشد که سیستم بانکی بتواند از عهده آن بر بیاید چرا که چنانچه بانکی نتواند از عهده آن بر بیاید به خزانه مرکزی مراجعه می نماید و بیش تر برداشت انجام شده و پایه پولی می‌شود که به تورم می انجامد. وی تیتر کرد: رویش پاره ای ترازنامه بانکها اصلی چارچوب شده تا هر بانکی به رخ بی روش رویش ترازنامه نداشته باشد که همین هم میتواند در تعادل منابع و مصارف سیتم بانکی یاری کند. بر روی در آند اکسید میشود چون فلزی پستتر یا این که فعالتر از آهن میباشد و حیاتی پتانسیل احیاء کمتری از آهن می باشد و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد.در حلبی ، بر روی آهن ، پوشش قلع بکار رفته می باشد و کار معکوس آهن گالوانیزه انجام میشود. از ورق سیاه در صنایع متمایز از گزاره ساختمان ، خودروسازی، تانکر سازی، مخازن خاص، کشتی سازی و همینطور صنایعسنگین فلزی و… از مهمترین خاصیت همین لایه محافظ،چسبندگی آن به فلز اساس و مقاومت به سایش آن می باشد. رییس کل خزانه مرکزی ادامه داد: البته چکیده از تورم هم به ناترازی در سیستم بانکی برمیگردد؛ به این صورت که بانکها از خزانه مرکزی استقراض می کنند که سبب ارتقا پایه مبلغی و ارتقا ورق آهن 3 میل تورم میشود. رئیس تمام بانک مرکزی ادامه داد: این که صادرات غیرنفتی خوبتر شده یعنی هم حجم و هم بها آن ارتقا یافته و در مشاجره دولتی هم همینطور بوده و نیز حجم صادرات نفت و فرآوردهها بیشتر شده و هم ارزش آن رویش داشته است. مدیریت کل خزانه مرکزی تأکید کرد: افزایش سرمایه نقدی بانکها نیز از برنامههای جدی سال آینده ما است که می تواند اقتدار وامدهی خزانه ها را افزایش دهد. این موضوع شرایط کفایت سرمایه بانک ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود میدهد چرا که وقتی اموال مازاد فروخته می شود، پول حاصل می شود و کفایت سرمایه بانک را ارتقاء میدهد. وی در خصوص مورد قضیه بنگاهداری خزانه ها گفت: این مساله نیز در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع ساخت چشم شده می باشد و تاکید دارد که خزانه ها نباید بنگاه داری نمایند و بنگاه های خودشان را باید به بخش خصوصی واگذار بکنند.
آخرین مطالب