هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، براین اساس شرکت سازنده بایستی اساسی

توسط MRAMINS در 10 اسفند 1400
هدرز ها را می توان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، براین اساس شرکت سازنده بایستی اساسی اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید حساس توجه به موضوعاتی زیرا ارتقاء توان هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی است که برای ارتقا عجله و اقتدار خودرو گزینه استعمال قرار میگیرد ، برای این که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ کنید این گزینه یکی از موردها لازم میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی میباشد که مرحله آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده میگردد و به همین دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن رخداد میافتد. چنانچه بخواهیم در رابطه اساسی طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ایجاد و طراحی همین قطعه را میتوان یک عمل مشقت بار و مستمند به علم منحصر به فرد در حیث گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در هنگامی که قیمت ماشین بالا می‌رود و افراد بضاعت و توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و با میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می نمایند که نصب این قطعه منجر پیدایش ویژگیهای متمایز در ماشین نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی شتاب و عملکرد بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اصلی طراحی و تولید این قطعه حساس دارد، زمان و هزینهای است که شما بایستی برای آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین استدلال بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از نظر محصول و ساختاری دارای یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی کلیدی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج می‌شوند و پروسهی انجام این واقعه دارای هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، مضاعف پرسرعت و آسانتر می باشد و این مسئله خود میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اصلی هدرز فولادی پراید وب وب سایت خویش باشید.
آخرین مطالب