طراحی و ساخت دستگاه تصفیه خانه فاضلاب

به دليل مقاومت بيشتر در برابر تغييرات ناگهاني در كيفيـت و مقـدار فاضـلاب ورودي بـراي اسـتفاده از جوامـع و ظرفي

توسط MRAMINS در 1 اسفند 1400
به دليل مقاومت بيشتر در برابر تغييرات ناگهاني در كيفيـت و مقـدار فاضـلاب ورودي بـراي اسـتفاده از جوامـع و ظرفيتهـاي كوچك به خصوص پكيج هاي تصفيه بسيار مطلوب است. عمومي ترين روش تصفيه بيولوژيكي در سيستم هاي پكيج براي دبي هاي در رنج 001/0 تـا 2/0 ميليـون گـالن در روز (8/3 تا760 مترمكعب در روز) روش فرآيند لجن فعال هوازي است.به علاوه اينكه استفاده از سيستم هاي متفاوت هيبريـدي شـامل هر دو فرآيند هوازي و بي هوازي نيز گسترش يافته است. از جمله فرآيندهاي متعارفي كه جهت تصفيه فاضلابهاي بهداشتي در پكيج ها بـه كـار گرفتـه مـي شـود، فرآينـد لجـن فعـال هوادهي گسترده است. به خواسته برگشت لجن فاضلاب بـه واحد هوادهي مي بايست راهكار مناسبي ايجاد گردد. هر چند پمپ هاي ايرليفت براي رجوع لجن فاضلاب به كـار مـي رونـد، ليكن به کار گیری از آن‌ها مناسب نيست، زيرا نرخ برگشت نمي تواند به راحتي يا به شكل مطمئني تنظيم شود. رجوع لجن كافي، نيازمند تجهيزات يا مكانيزمي هست تا حداكثر نرخ برگشت اهمیت نسبت 3 به 1 بـراي سيسـتم هـاي هـوادهي گسترده را كنترل نمايد. حیاتی اين نسبت تمامي شرايط طبيعي براي بهره برداري از فرآيند تامين خواهد شد. اساسی دقت به نامشخص بودن تمامي شرايط بهره برداري در عمل، توصيه مي شود كه ميزان جريان سرريز شونده در پيك ساعتي دبي به میزان 600 تا 800 گالن در هر فوت مربع در روز ( 24 تا 33 متر مكعب در هر متر مربع در روز) محدود شود. به علت بالا بودن سن لجن و نسبت M/F پايين، لجن بسيار كمتري توليد مي شود چون در اين فرآيند حجم مخزن هوادهي بزرگتر مي شود، تغييرات و نوسانات كيفيت فاضـلاب ورودي تـأثير كمتـري بـر روي سيستم داشته و مقاومت سيستم نسبت به اين تغييرات بيشتر خواهد بود. به تیتر نمونه فرآیند هوازی MBR به ادله به کار گیری از ماژول های MBR قیمت بالاتری نسبت به سایر فرآیندهای هوازی دارد. همین پکیج ها برای حجم های حدود 80 تا 150 مترمکعب بر شبانه روز به صورت پکیج یکپارچه و در حجمهای فراتر بصورت مدولار قابل اجرا می باشد. شرکت مهندسی فراآب این سپتیک تانکها را به دو رخ پلیاتیلنی و بتنی بنا به گنجایش های متعدد و رخ آن ها بصورت استوانه افقی طراحی و اجرا مینماید. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد تصفیه خانه فاضلاب تهران بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب