سقف متحرک چیست و در چه ساختمان و آپارتمان هایی کاربرد دارد؟

جایی که تابع عضویت بالایی و تابع عضویت پایینی می باشد که در ساختار توابع عضویت در سیستم استناج فازی گونه 2 بهم

توسط MRAMINS در 12 اردیبهشت 1401
جایی که تابع عضویت بالایی و تابع عضویت پایینی می باشد که در ساختار توابع عضویت در سیستم استناج فازی گونه 2 بهمنظور سناریو ردپای عدم قطعیت به کارگیری میشود. همچنین در همین نحوه از تابع عضویت گوسی برای سناریو هرچه خوبتر ردپای عدم قطعیت استفاده شده میباشد که به جهت مدلسازی مسائل دنیای واقعی سازگاری بیشتری نسبت به مدلهای دیگر نظیر مثلثی دارد. هر دو طریق پیشنهادی در این پژوهش برای مدیر عدم قطعیت رتبه بالا در مسائل دنیای واقعی، براساس منطق فازی دسته 2 استوار است؛ البته در اجزا و ساختارهای پیشبینی الگوهای هنگامی متفاوتاند. یک عدد از انگیزههای به کارگیری از این الگوریتم در این مرحله از طریق پیشنهادی، سازش اهمیت سیستمهای فازی گونه 2 است؛ به نحوی که نیازی به وجود ویژگیهای ریاضی ندارد و ازاینرو، به کارگیری از کلیه اجزای ساختار فازی من جمله t-normهای قابل تمایز و غیرقابل تمایز را ممکن میکند. به وفور تالار هایی در تراز شهر دیده می شوند که پوشش دهی آن ها بسته به فصل تغیر می‌نماید و این تغیر کاربری هزینه هایی را نیز در پی دارااست ، ولی معماران خلاق همین نقطه ضعف را تبدیل به یک ایده دیدنی کردند و ایده ساخت سقف متحرک همین نقص‌ را برطرف تولید و دگرگون سازی زیبایی در ایجاد سقف های جدید به وجود آورد. که در آن، h یک تابع حیاتی مقیاس غیرخطی هست و ε یک متغیر توأم اساسی نویز می باشد که عدم قطعیت حاصل از وجود نویز را نشان میدهد. در مرحلة قبل (مرحلة 3) نشان داده شد که ویژگیهای بهینه از دادههای ناپخته در سری هنگامی استخراج میشوند. سپس، بازة تجمعی به جهت هر مسیر به توضیح پایین تعریف می گردد که در آن عنصر نگاشت در میان و را نشان میدهد؛ به این معنی که . که رتبه عضویت از یک تابع فازی نرمالشده و تابع عضویت گوسی در سیستم استنتاج فازی همین طرز است. بهدلیل تعداد پارامترهای استفادهشده و همینطور توابع هدف غیرقابل تمایز و غیرپیوسته در سیستمهای استنتاج فازی دسته 2، بهینهسازی توابع عضویت امری حتمی گلخانه مهم سقف متحرک است. که در آن، گروه مشاهدهشده در دوراناستدلال روند، برهان فصلی و نشاندهندة دلیل نامنظم یا تصادفی توأم اصلی نویز است. جایی که مقدار ورودی سیستم استنتاح فازی نوع 2 در مرحلة فازیسازی است. مقادیر هم به جهت مشاهدات هنگامی در میانمدت و بلندمدت تعریف و تمجید شده است. البته رود نیز حیاتی قرعه سختی مواجه شده و بازیکنانی چون چوریچ، آخوت، داویدوویچ فوگینا و هورکاچ میتوانند مانع رسیدن او به ۱/۴ نهایی شوند. فلیکس اوژه الیاسیم هم حریف احتمالی ساشا در مرحله ۱/۴ پایانی خواهد بود. محل ریل گذاری سقف متحرک در کناره استخر یک مرحله تماما صاف و تراز می بایست باشد و نسبت به کناره طرف درمقابل هم از حیث ارتفاع تراز گردد. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد سقف متحرك قطر لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.
آخرین مطالب