خانه هوشمند تعبیر فانتزی های کودکانه!

رئیس شارژ ماشین های الکتریکی: رویکـرد NSG در روزگار شارژ خودروها، مشابه اصلی وسایل مصرفی خانگـی و در دوران تزر

توسط MRAMINS در 29 اردیبهشت 1401
رئیس شارژ ماشین های الکتریکی: رویکـرد NSG در روزگار شارژ خودروها، مشابه اصلی وسایل مصرفی خانگـی و در دوران تزریق برق باتری آن‌ها به شبکه، مشـابـه بـا تجهیزات تولید برق خانگی است. هم حال کمپانی های زیادی تجهیزات خانه های هوشمند را ذیل پروتکل های متعدد ارایه می دهند که در این فی مابین پروتکل KNX که بیش از 400 کمپانی عضو آن بیش از 7000 فرآورده را مهم این پروتکل تولید می نمایند بیشترین ضریب نفوذ را در منزل های هوشمند کشور ایران داراست. برای شکلگیری خانة هوشمند اتوماتیک در نخست مانیتورینگ کردار ساکنان براساس برنامة فعالیتهای روزانه، سلیقة اعضای خانه، عادات ساکنان و علایق آن‌ها در سناریوهای مختلفی نظیر (حضور - عدم حضور - ساکنان به منزل میآیند - مهمانی) باز‌نگری شد. در مرحلة بعدی، سناریوهای متفاوتی تعریف و تمجید می گردند و بر مبنای آن و کلیدی بهکارگیری تکنولوژیهای هوشمند در ایجاد و توزیع انرژی الکتریکی، به ارتقاء مرحله رفاه و راضی بودن ساکنان همین مدل خانة تماماً هوشمند اتوماتیک و صرفهجویی در بخش انرژی و هم در بخش هزینههای ناشی از خرید انرژی ساکنان میپردازد. پژوهشهای انجامشده هر مورد تعریفی از خانههای هوشمند و صرفهجویی در مصرف انرژی و افزایش سطح آسایش ساکنان ساختمان اهمیت به کار گیری از تجهیزاتی می‌نمایند که به حسکردن حضور داشتن یا این که نداشتن اشخاص در محلهای مشخصشده نصب میشدند. برای یادگیری خلق ساکنان و شکلگیری الگوی رفتاری آن ها در مواجهه دارای مصرف انرژی و میزان توان الکتریکی مصرفشده در سا‌عتها شبانهروز، اقدامات ساکنان در سیستم مدیریت خانة هوشمند در مرحلة ابتدا جمعآوری و تصویب شدهاند. در Constellation ما دوست داریم خانههای هوشمند حساس صرفهجویی در مصرف انرژی چه میزان کارآمد هستند، چون آنها در وقت و پول شما صرفهجویی می‌کنند و در عین حال در مصرف انرژی نیز صرفهجویی میکنند! خانه ای هوشمند که کلیه چیزش در اختیارمان باشد. بهطورکلی، خانه هوشمند آلفا از 3 بخش اساسی کنترلکننده مرکزی، دستگاههای هوشمند و اپلیکیشنی به جهت در اختیار گرفتن آنها از خط مش دور تشکیل شده است. امکانات خانه هوشمند بستگی به سیاست و بضاعت هر کمپانی متعدد است. در اختیار گرفتن اسباب برقی منزل اصلی موبایل از راه دور، تهیه و تنظیم اتوماتیک سیستم های سرمایش/ گرمایش، سنسورهای هوشمند چندمنظوره و اکثری موردها دیگر راستا را به جهت نسل جدید منزل ها و ساختمانها فراهم کرده است. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها عمده در آیتم خانه هوشمند ویرا لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.
آخرین مطالب